Μέλπω Ι. Πωλογιώργη, Βραυρών. Λίθινα και φαγεντιανά αφιερώματα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  (ΒΑΕ 346), Αθήναι 2023, 200 σελ. ISBN 978-618-5047-70-2

Η ανασκαφή του ιερού της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα, διεξαχθείσα από την Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του Γενικού Διευθυντή των Αρχαιοτήτων Ιωάννη Κ. Παπαδημητρίου κατά τα έτη 1948-1950 και 1955-1963, έφερε στο φως διάφορα κινητά ευρήματα, μεταξύ των οποίων πήλινα αγγεία, όστρακα, πολλά θραύσματα αγγείων από μάρμαρο, φαγεντιανή, ξύλο, ύαλο και χαλκό.

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται διάφορα είδη αγγείων και κάποια άλλα ευρήματα από μάρμαρο, διάφορα είδη αλαβάστρου και φαγεντιανή (π.χ. θραύσματα από μαρμάρινα ομοιώματα κοχυλιών, μαρμάρινα αυγά, αθύρματα, μαρμάρινες πλαγγόνες, αντικείμενα από φαγεντιανή – όπως ληκύθια σε μορφή ακανθόχοιρου, ένα ιερακόμορφο περίαπτο).