Βασίλειος Χ. Πετράκος (επιμ.), Παναγιώτη Α. Σταματάκη, Ἐφόρου τῶν Ἀρχαιοτήτων Στερεᾶς Ἐλλάδος, Γενικοῦ Ἐφόρου τῶν Ἀρχαιοτήτων, «Η ανασκαφή του πολυανδρίου του Λέοντος της Χαιρωνείας» (Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 342), Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 2022, 304 σελ.

Μετά την παρέλευση 137 χρόνων από τον θάνατο του Π. Σταματάκη εκδίδεται το χειρόγραφό του το οποίο περιέχει το Ημερολόγιο της ανασκαφής του πολυανδρίου της Χαιρώνειας, όπου βρίσκονται θαμμένα τα λείψανα των 254 Θηβαίων ιερολοχιτών που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. μαχόμενοι εναντίον του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας και του γιου του Αλεξάνδρου. Το χειρόγραφο του Ημερολογίου, γνωστό εξ αρχής, επρόκειτο να εκδοθεί από την Εταιρεία μετά τη λήξη της ανασκαφής του πολυανδρίου το 1880, κάτι που δεν έγινε εξ αιτίας του προώρου θανάτου του Σταματάκη (1835-1885). Εκδίδεται τώρα, 142 χρόνια μετά την ανασκαφή.

Το Ημερολόγιο περιέχει τα σκίτσα των 154 νεκρών Θηβαίων ιερολοχιτών που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας και πλήρη περιγραφή της κατάστασης του κάθε σκελετού, που βοηθά στο σχηματισμό σαφούς εικόνας της βιαιότητας της μάχης. Ακόμη περιέχει πολλούς πίνακες που εικονίζουν τις φάσεις της αναστήλωσης του λέοντος.

Η έκδοση του Ημερολογίου γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος με πρόσθετα κεφάλαια διευκρινίζει ζητήματα της ανασκαφής του πολυανδρίου και εκθέτει πλήρως την ιστορία της εύρεσης και αναστήλωσης του πασίγνωστου γλυπτού λέοντος, επιστήματος του πολυανδρίου, του οποίου η από τα πρώτα χρόνια της Εταιρείας σκοπευόμενη αναστήλωσή του αποτέλεσε και την κατά το 1880 αιτία της ανασκαφής του κοιμητηρίου των 254 Θηβαίων ιερολοχιτών.