Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (ΕΑΕ) αναγγέλλει τη διοργάνωση του 7oυ Συμποσίου Αρχαιομετρίας με τίτλο «Αρχαιολογία-Αρχαιομετρία: 30 χρόνια μετά», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Τετάρτη 9 ως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.

Το Συμπόσιο αποτελεί συνέχεια των έξι προηγούμενων αντίστοιχων διοργανώσεων που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία η ΕΑΕ και αναμένεται να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο επιστημονικής αναζήτησης, διάδοσης καινούριας γνώσης, διαλόγου μεταξύ ειδικών σε πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία, και επιμόρφωσης.

Το 1ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (26-28.1.1990) είχε τον εμβληματικό τίτλο «Σύνδεση Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας». Λίγο πριν συμπληρωθούν τριάντα χρόνια από αυτή την πρώτη, στην Ελλάδα, οργανωμένη συνάντηση αρχαιολόγων και ειδικών από τις θετικές επιστήμες, το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ προσφέρεται, πλέον, για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά και των αποτελεσμάτων τους, για αναθεωρήσεις, αποτίμηση μεθοδολογιών, επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων και για αναζήτηση μελλοντικών προοπτικών και νέων τάσεων στο χώρο.

Στις θεματικές ενότητες του 7ου Συμποσίου της ΕΑΕ θα εξεταστούν θέματα: α) χρονολογήσεων και παλαιοπεριβάλλοντος, β) γεωφυσικών διασκοπήσεων, γ) κεραμικών και υαλωδών υλικών, δ) αρχαίας –και προϊστορικής– μεταλλείας, ε) λίθων –με έμφαση στα μάρμαρα–, κονιαμάτων και χρωστικών και ζ) βιοϋλικών-βιοαρχαιολογίας. Επιπλέον, μια ειδική θεματική συνεδρία θα αφιερωθεί στην εξέταση θεμάτων αρχαιοσεισμολογίας, γεωαρχαιολογίας και ακρίβειας στις απόλυτες χρονολογήσεις.

Μολονότι θα δοθεί έμφαση σε παρουσίαση πρωτότυπων αρχαιομετρικών εργασιών σχετιζόμενων με ζητήματα του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού, το Συμπόσιο προβλέπεται να έχει ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα με ανακοινώσεις αναφερόμενες στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβάνοντας και την Κύπρο. Επίσημες γλώσσες παρουσίασης των εργασιών θα είναι η ελληνική και η αγγλική, όπως είχε συμβεί και στις προηγούμενες αντίστοιχες διοργανώσεις.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα μεριμνήσει ειδικά για την υποστήριξη και προβολή εργασιών νέων επιστημόνων, (που διανύουν το στάδιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους ή της μετα-διδακτορικής σταδιοδρομίας τους) με εκπτώσεις ή απαλλαγές της καταβολής δαπάνης εγγραφής, βραβεύσεις, πιθανή ειδική συνεδρία κ.ά.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες (υποβολή περιλήψεων με οδηγίες, κόστος εγγραφής, ενδιάμεσες προθεσμίες κ.λπ.) θα ανακοινωθούν με την επικείμενη 1η Εγκύκλιο και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν.

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία προσκαλεί τα μέλη και τις εκατοντάδες έγκριτων συνδρομητών της σε μια επιστημονική συστράτευση και συμμετοχή με εκλεκτές πρωτότυπες εργασίες, σκοπεύοντας στην πραγματοποίηση ενός ακόμη σημαντικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας, αντάξιου μιας λαμπρής παράδοσης που έχει τεκμηριωθεί σε πλήρη Πρακτικά των προηγούμενων αντίστοιχων Συμποσίων της.

Επισήμανση: Τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι συνδρομητές της ΕΑΕ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή (σάρωση), δημοσιευμένες εργασίες των προηγούμενων πέντε Συμποσίων Αρχαιομετρίας, που δεν πωλούνται πλέον. Για τη διάθεση των Πρακτικών του τελευταίου, 6ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ (2016, στην αγγλική, έκδοση BAR) θα αναρτηθούν, σύντομα, οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.archaeometry.org.gr).