Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Ρόδο με ιδιώτες ή Δημόσιους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. (απασχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας τους) ανάλογα με τα περιγραφόμενα σε κάθε θέση.

Συγκεκριμένα, για το Επιστημονικό Πρόγραμμα «Διαχρονική Κατοίκηση Στο Αιγαίο: ΜΕΡΟΣ Ι (οι απαρχές της προϊστορίας στο Αιγαίο και οι ιστορικοί χρόνοι στο ΝΑ Αιγαίο)», οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση, ανά θέση.

Συνεργάτης 5

– Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με κατεύθυνση την Αρχαιολογία.

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικός Τίτλος σχετικό με το αντικείμενο της Προϊστορίας του Αιγαίου ή/και αρχαιολογικών επιστημών, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

– Καλή γνώση ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων, διαδικτύου, google earth κ.λπ.

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων σε ευρήματα (τέχνεργα), οικιστικά κέντρα, κατοίκηση στο Αιγαίο (ως μεταδεδομένα Dublin Core & Inspire), της συλλογής στοιχείων (datasets) για ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδομένων και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων με Ψηφιακή χαρτογράφηση των θέσεων / τέχνεργων μέσω του γεωγραφικού συστήματος τεκμηρίωσης (GPS, GIS σε συνεργασία με ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου), της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω (πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή pdf κ.λπ.), στο αντικείμενο της Προϊστορίας του Αιγαίου (30000-7000 π.Χ). Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος.

Συνεργάτης 6

– Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με κατεύθυνση την Αρχαία Ιστορία ή Αρχαιολογία.

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικός Τίτλος σχετικό με το αντικείμενο της Κλασικής Αρχαιολογίας του Αιγαίου, οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

– Καλή γνώση σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, διαδικτύου, google earth κ.λπ.

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων σε ευρήματα (τέχνεργα), οικιστικά κέντρα, κατοίκηση στο Αιγαίο (ως μεταδεδομένα Dublin Core & Inspire), της συλλογής στοιχείων (datasets) για ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδομένων και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων με Ψηφιακή χαρτογράφηση των θέσεων / τέχνεργων μέσω του γεωγραφικού συστήματος τεκμηρίωσης (GPS, GIS σε συνεργασία με ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου), της καταγραφής της ενδονησιώτικης επικοινωνίας και με γύρω ενδοχώρα, εμπορικά δίκτυα, μέσω ιστορικών πηγών, της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης όλων των παραπάνω (πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή pdf κ.λπ.), που αναφέρονται στο Νότιο Αιγαίο στους Ιστορικούς Χρόνους (800-200 π.Χ.). Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασικός Παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου» (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_3731), Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Υπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού

Τηλ. : 22510 36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και τον τίτλο του Έργου στην οποία αντιστοιχεί. Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Κοντού (τηλ. 22510 36700, fax 22510 36709, email: [email protected]).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_ 3731/ 29.05.2013 & ΑΔΑ: ΒΕΧ7469Β7Λ-Η6Π) στην ιστοσελίδα την Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.ru.aegean.gr/