Δημοσιεύσεις
από KostisManolopoulos Γεωλόγος - Γεωπληροφορική
  Free Member
Προσδιορισμός πιθανών θέσεων αρχαιοτήτων από ιστορικούς χάρτες
Με εφαρμογή μοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης στα πλαίσια ενός ΓΣΠ
View all

Περίληψη εργασίας με τίτλο «Προσδιορισμός πιθανών θέσεων αρχαιοτήτων από ιστορικούς χάρτες με εφαρμογή μοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης στα πλαίσια ενός ΓΣΠ. Η περίπτωση του ταφικού μνημείου του Μ. Αλεξάνδρου και του βασιλικού Πτολεμαϊκoύ νεκροταφείου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου» η οποία παρουσιάστηκε στο 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας..

Η εργασία βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου, στον σύνδεσμο:

http://hellenicgeosociety.org/el/11th-conference-proceedings

Περίληψη

Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός πιθανών θέσεων του ταφικού μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του βασιλικού Πτολεμαϊκού νεκροταφείου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εφαρμόζοντας μαθηματικές μεθόδους, στο πλαίσιο ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Η έρευνα στηρίζεται σε στοιχεία από αναφορές αρχαίων συγγραφέων σύμφωνα με τα οποία ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το βασιλικό Πτολεμαϊκό νεκροταφείο, βρίσκονται σε περιοχή της αρχαίας πόλης Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (MahmoudBey, 1872).

Το δομημένο περιβάλλον της σύγχρονης πόλης λόγω των ποικίλων ανθρωπογενών παρεμβάσεων αλλοιώνει σε σημαντικό βαθμό τη μορφολογία του εδάφους σε σχέση με το πώς αυτή θα διαμορφωνόταν από φυσικά αίτια. Επομένως αυτό που αποζητούμε είναι  μια αποτύπωση της μορφολογίας όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονολογικά σε σχέση με την περίοδο που μελετάμε, θεωρώντας ότι ο βαθμός αλλοίωσης του τοπίου από ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι ο μικρότερος δυνατός, καθώς γυρίζουμε στο παρελθόν. Οι εναλλακτικές του στόχου καθορίστηκαν με βάση τη δόμηση της σύγχρονης Αλεξάνδρειας, θεωρώντας ότι: Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις του παρελθόντος διατηρούν ως ένα βαθμό το αποτύπωμά τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συγκεντρώθηκαν ιστορικοί χάρτες της ευρύτερης περιοχής. Ψηφιοποιήθηκαν οι οντότητες που αναγνωρίζονται σε αυτούς και αφορούν στην έρευνα, όπως: γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τεχνικά έργα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια ως κριτήρια στην ιεραρχική δόμηση του μοντέλου, με την τεχνική της αναλυτικής ιεράρχησης. Από τις χωρικές οντότητες που αναγνωρίστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν, δημιουργήθηκε ψηφιακό μοντέλο εδάφους και αναπαραστάθηκε ψηφιακά η παλαιοτοπογραφία της ευρύτερης περιοχής (μέσα 19ου αιώνα), η οποία χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο για το μοντέλο.

Εφαρμόστηκε το μαθηματικό μοντέλο και σταθμίστηκαν τα κριτήρια, καταλήγοντας στη δημιουργία χάρτη έντασης του στόχου έρευνας. Τα αποτελέσματα κρίνονται ενδιαφέροντα και προτείνονται πιθανές θέσεις ταφής για περαιτέρω έρευνα πεδίου.

 

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

Γεωλόγος-MSc Γεωπληροφορική

Πιθανές θέσεις για έρευνα πεδίου.
1 / 2