Χρήστος Δ. Τσούντας, Μελετήματα, εισαγωγή: Βασίλειος Χ. Πετράκος, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας  (ΒΑΕ 350), Αθήναι 2023, 412 σελ. ISBN: 978-618-5047-72-6

Το βιβλίο περιλαμβάνει Εισαγωγή του Γενικού Γραμματέως της Εταιρείας, που ανατυπώθηκε στον Μέντορα 129, και τα κείμενα των Μελετημάτων που δημοσιεύτηκαν από τον Χρήστο Τσούντα κατά τα διαστήματα 1907-1913 και 1922-1934.

Αναλυτικά, στον τόμο Μελετήματα περιέχονται τα εξής κείμενα: 1) Διεθνές συνέδριον της προϊστορικής ανθρωπολογίας και αρχαιολογίας, 2) Η Ολυμπία, 3) Αι εν Ολυμπία ανασκαφαί, 4) Αι Δωδωναίαι αρχαιότητες, 5) Αι Ταναγραίαι κόραι, 6) Εκδρομή εις το ύδωρ της Στυγός, 7) Οι τάφοι των Αρχαίων, 8) Αγορά και αρπαγή γυναικών παρά τοις Έλλησι, 9) Ανασκαφαί εν Μυκήναις, 10) Λίμναι, 11) Επί ορισμένων μυκηναϊκών επιμάχων ζητημάτων (Zu einigen mykenischen Streitfragen), 12) Η προϊστορική Θράκη, 13) Πότε ήρχισαν οι Έλληνες να νίπτωνται την πρωΐαν, 14) Η ορθογραφία μας, 15) Η προϊστορική Ελλάς, 16) Οι Λύκιοι των αρχαιοτάτων ελληνικών μύθων, 17) Η οικία του Πριάμου, 18) Απεικονίσεις Θρακών εις εν αγγείον, 19) Ο Δούρειος Ίππος. Ιστορία ενός μύθου, 20) Το Δελφικόν ανάθημα των Αθηναίων από την δεκάτην του Μαραθώνος, 21) Εις τον Προμηθέα του Αισχύλου, 22) Η Αυλίδα στον μύθο του Τρωϊκού πολέμου, 23) Συμβολή εις την ιστορίαν του Τρωϊκού μύθου.