Για τη νέα τιμολογιακή πολιτική των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων γνωμοδότησε θετικά ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η νέα τιμολογιακή πολιτική για τα εισιτήρια εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού (350 περίπου) είναι επιβεβλημένη με βάση τα δεδομένα της αυξανόμενης επισκεψιμότητας των τελευταίων δύο ετών, της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 28 χώρους –έως σήμερα– με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και το γεγονός ότι οι ισχύουσες τιμές, αναθεωρημένες από 5ετίας, είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η πρόταση της νέας τιμολογιακής πολιτικής βασίζεται σε ειδική μελέτη, την οποία ανέθεσε ο αρμόδιος Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: από την 1η Απριλίου 2024 και από την 1η Απριλίου 2025.

Κατά την πρώτη φάση θα καταργηθούν τα ενιαία εισιτήρια εισόδου με παραπάνω του ενός αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων, όπου εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ηλεκτρονικό εισιτήριο και συνδέονται με μουσεία-ΝΠΔΔ. Επίσης, θα προσφθερθεί μια νέα υπηρεσίας Εξατομικευμένης Επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, εκτός ωραρίου λειτουργίας του χώρου με υψηλό αντίτιμο εισιτηρίου. Η επίσκεψη αφορά σε ομάδες των 5 ατόμων και έως 4 ομάδες στο δίωρο (07:00-09:00 και 20:00-22:00), με προσφορά ειδικής ξενάγησης και αναμνηστικών δώρων (θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους κατά τη δεύτερη φάση).

Κατά τη δεύτερη φάση, θα υπάρξει εξορθολογισμός του αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου, σύμφωνα με κατάταξη των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων σε 5 κατηγορίες με βάση την επισκεψιμότητα, ενίοτε τη σημασία τους στην εκάστοτε περιοχή και το ισχύον εισιτήριο εισόδου. Οι 5 κατηγορίες αντιστοιχούν σε 5 βαθμίδες αντιτίμου εισιτηρίων εισόδου ως εξής:

-Ακρόπολη Αθηνών, κατηγορία Α: 30€

-Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο κατηγορία Β (επισκ. πάνω από 200.000): 20€

-Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο κατηγορία Γ (επισκ. 75.000-200.000): 15€

-Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο κατηγορία Δ (επισκ. 15.000-75.000): 10€

-Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο κατηγορία Ε (επισκ. κάτω από 15.000): 5€

Τα μουσεία ΝΠΔΔ θα διαμορφώνουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική.

Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι υφιστάμενες 9 βαθμίδες στην κλίμακα των αντιτίμων εισιτηρίου εισόδου από 2 έως 20 ευρώ, οι οποίες σε συνδυασμό με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου εισιτηρίου και τις 34 δικαιούχων ελευθέρας εισόδου συνεπάγονται ένα πολύπλοκο σύστημα με δυσανάλογα βαρύ διαχειριστικό κόστος.

Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προστίθεται μία επιπλέον Κυριακή ελευθέρας εισόδου κάθε μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Νοεμβρίου-31η Μαρτίου), συγκεκριμένα η τρίτη Κυριακή του μήνα επιπλέον της πρώτης. Καταργούνται τα ενιαία και τα κοινά εισιτήρια πλην Aρχαίας Ολυμπίας, Δελφών, Μυκηνών και Αιγών ή όπου για λόγους χωροταξικούς επιβάλλεται το κοινό εισιτήριο χώρου και μουσείου.

Διατηρείται το μειωμένο εισιτήριο εισόδου για τα άτομα ηλικίας 65+ από χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου. Επίσης διατηρείται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στα άτομα έως 25 ετών για τους πολίτες Ε.Ε. και επεκτείνεται το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για πολίτες εκτός Ε.Ε. έως την ηλικία των 18 ετών, αντί της ηλικίας έως 5 ετών που ισχύει τώρα. Διατηρείται, τέλος, το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου για τα ΑμεΑ και τις κατηγορίες ατόμων που έχουν θεσπιστεί έως σήμερα για λόγους κοινωνικούς ή ιδιότητας.

Για τις κατηγορίες που έχουν θεσμοθετηθεί θα εκδίδεται Κάρτα Πολιτισμού (Culture Gard) μέσω της εφαρμογής του gov.gr ή των ΚΕΠ για ημεδαπούς φορολογούμενους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική εισιτηρίων εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας, επιτυγχάνονται:

-Κατηγοριοποίηση των επισκέψιμων χώρων και μουσείων με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους, τη σημασία τους για την εκάστοτε περιοχή και το ισχύον αντίτιμο εισιτηρίου.

-Εξορθολογισμός και απλοποίηση των κατηγοριών των εισιτηρίων.

-Απόδοση στα μνημεία μας της αξίας που αντιστοιχεί στη σπουδαιότητά τους για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

-Αύξηση ημερών ελευθέρας εισόδου κατά μία Κυριακή μηνιαίως τη χειμερινή περίοδο για όλους ανεξαρτήτως τους επισκέπτες.

-Εξάλειψη διακρίσεων και διεύρυνση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου σε παιδιά και νέους, ηλικίας 5-18 ετών, από χώρες εκτός Ε.Ε.

-Ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια και επανεπένδυσή τους στα έργα Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.