Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δύο δόκιμους ερευνητές, οι οποίοι θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Κέντρου, με την παρακολούθηση και τεκμηρίωση εξελίξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σχετική με τις θεματικές περιοχές του Κέντρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (cover letter).

Απαραίτητη η εξοικείωση στη συγγραφή κειμένων στην αγγλική γλώσσα.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στο email [email protected]

Η αίτηση για να θεωρείται πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα και την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως δύο ξεχωριστά συνημμένα αρχεία. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.