Το ΙΒ’ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο διοργανώνει η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016, στο Ηράκλειο.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα κατανεμηθούν κατά βάση σε τρία τμήματα που αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους της Κρητικής Ιστορίας: α) την Προϊστορική και Αρχαία Ελληνική, β) τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική, και γ) τη Νεότερη.

Ως θεματικός άξονας του συνεδρίου για όλα τα τμήματά του ορίζονται οι «μετακινήσεις». Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να εντάξουν στην προβληματική των ανακοινώσεών τους τα ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και τη νησιωτικότητα στην ιστορική και την τυπική διαχρονία. Ειδικότερα, ως «μετακινήσεις» νοούνται:

– Οι μεταναστεύσεις ανθρώπων από και προς, καθώς και εντός του Κρητικού χώρου. Οι μετακινήσεις επομένως αναφέρονται στα δεδομένα μιας γεωγραφικής και χωρικής –ειρηνικής ή βίαιης– κινητικότητας με επίκεντρο τις ανθρώπινες ομάδες καθώς και τις πραγματικότητες που αυτές διαμορφώνουν.

– Οι ροές αγαθών, υπηρεσιών και πρακτικών που αφορούν τις ανταλλαγές, τους δρόμους, τα ταξίδια και τις ποικίλες διαδρομές υλικών και άυλων μορφών του πολιτισμού.

– Η κοινωνική κινητικότητα και οι κοινωνικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί με αναφορές στην κοινωνική αλλαγή, τη διαστρωμάτωση, τις διαμορφώσεις του αστικού και αγροτικού χώρου. Οι μεταβολές του κοινωνικού, θεσμικού (πολιτειακού, πολιτικού και διοικητικού), πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος εντάσσονται επίσης σε αυτή την προβληματική, με επιθυμητό τον συσχετισμό και την ένταξη σε ευρύτερα γεωπολιτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Το εγγύς χρονικό όριο του περιεχομένου των ανακοινώσεων ορίζεται στα τέλη του 20ού αιώνα.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη 300-500 λέξεων της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.12-ICCS.gr, έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σε προφορικές ή σε αναρτημένες ανακοινώσεις. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν ομαδικές προτάσεις ανακοινώσεων οι οποίες θα λάβουν τη μορφή Εργαστηρίου (Workshop) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν γενική περίληψη 200-400 λέξεων, καθώς και περιλήψεις 300-500 λέξεων για κάθε ανακοίνωση.

Ειδικώς οι προτάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων μπορούν να κινούνται και εκτός του θεματικού άξονα («μετακινήσεις») του Συνεδρίου.

Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια ερωτήματα, το ερευνητικό πλαίσιο, και να επισημαίνονται στοιχεία πρωτοτυπίας.

Επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνο πρότασης ανά ενδιαφερόμενο, είτε ατομικής είτε σε συνεργασία. Γλώσσες του συνεδρίου ορίζονται η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. Η αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων ανακοινώσεων, βάσει ανώνυμης επιστημονικής κρίσης, θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους έως τις 15 Μαρτίου 2016.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων προσδιορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά (15΄). Στον χρόνο αυτό προστίθεται πέντε λεπτά (5΄) συζήτησης.

Στο Συνέδριο θα οργανωθούν τρεις Ολομέλειες με προσκεκλημένους ομιλητές που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Η οικονομική συμμετοχή των Συνέδρων ορίζεται στα τριάντα ευρώ. Δωρεάν συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και άνεργοι επιστήμονες.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν οπωσδήποτε και τουλάχιστον σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) σε σύντομο χρόνο.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών – Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ.: 2810 283219 – 2810 288708 / Fax: 2810 283754, e-mail: [email protected]