Δημ. Ευθ. Κουτρούμπας, Οράτιος, Εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2010, 608 σελ. 

Η έμμετρη μετάφραση του Οράτιου (1ος αι. π.Χ. ) η οποία δίνεται στο βιβλίο αυτό, αποτελεί ένα σημαντικότατο πόνημα της μελέτης της λατινικής λογοτεχνίας, καθώς ο ίδιος ο συγγραφέας των Ωδών, του Εκατονταετήρου Ύμνου και των Επωδών είναι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της. Ο εκτενής τόμος του Ε. Κουτρούμπα περιλαμβάνει, εκτός από τη μετάφραση, το αυθεντικό λατινικό κείμενο, μια διαφωτιστική εισαγωγή για τη ζωή του Ορατίου και την εποχή του (σσ. 1- 45) καθώς και μια σειρά δοκιμίων σχετικών με κειμενολογικές διαφορές, μετρικές αναλύσεις και θεματολογία. Την έκδοση συμπληρώνουν επιλεκτική βιβλιογραφία (σσ. 483-526), λεξικό κύριων ονομάτων (σσ. 537-602),συσχετικός χρονολογικός πίνακας του αιώνα που έζησε ο ποιητής (σσ. 603-606) και, τέλος, ο Βίος του Ορατίου κατά τον Σουητόνιο.