Το ερευνητικό πρόγραμμα «Entrepôts et systèmes de stockage dans le monde gréco-romain antique. État des lieux» (Αποθήκες και τρόποι αποθήκευσης στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο. Η σύγχρονη έρευνα) έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις μας για τους τρόπους αποθήκευσης κατά την αρχαιότητα.
Πρόκειται για κοινή ερευνητική προσπάθεια των Agence nationale de la recherche, Centre Camille Jullian, Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, Ecole française d’Athènes.
Συνέδριο για το θέμα της αποθήκευσης θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία (Aix-en-Provence) στις 19-20 Μαρτίου 2010.
Η αποθήκευση αποτελούσε τη συχνότερη λύση στο πρόβλημα της τροφοδοσίας των μη αγροτικών πληθυσμών του αρχαίου κόσμου, αστών ή στρατιωτών. Κατέχει κεντρική θέση στους τρόπους τροφοδοσίας, τόσο από υλικής πλευράς, εξαιτίας των σχετικά μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων συντήρησης που παρέχει, όσο και από πολιτικής πλευράς, εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν σε θέματα ιδιοκτησίας και διαχείρισης.
Το συνέδριο είναι η πρώτη συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ομάδων, οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα της αποθήκευσης στην αρχαιότητα ή που είχαν την ευκαιρία να ανασκάψουν αποθηκευτικά κτίρια. Η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς και να καταρτισθεί ένας προσωρινός απολογισμός των γνώσεών μας για την αποθήκευση στην αρχαιότητα.
Επιπλέον, το συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τη βάση δεδομένων για τις αρχαίες αποθήκες, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή στα ερευνητικά κέντρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Η βάση αυτή θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του υπό κατασκευή δικτυακού τόπου, στη διεύθυνση www.entrepots-anr.fr

Οι συμμετοχές στη συνάντηση αυτήν μπορούν να έχουν τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) ή εικοσάλεπτης ανακοίνωσης.
Σύντομη περίληψη του περιεχομένου της ανακοίνωσης θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected] .

Χώρος διεξαγωγής:
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’horloge, Aix-en-Provence, Γαλλία

Επικοινωνία:
Giulia Boetto
Centre Camille-Jullian UMR 6573 CNRS/Aix-Marseille université
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5 rue du Château de l’horloge – BP 641
13090 Aix-en-Provence cedex 2
[email protected]
Δικτυακός τόπος: www.entrepots-anr.fr/fr/actualites.htm