Το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγγέλλει τη 2η Δημόσια Πρόσκληση για Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες (Fellows).

Οι ελάχιστες νέες θέσεις που προκηρύσσονται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης στα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, η έλλειψη ακαδημαϊκής στέγης και χώρου εργασίας για μεταδιδάκτορες που, όμως, συνεχίζουν την έρευνά τους, είναι μερικοί από τους λόγους που ώθησαν το ΚΕΑΕ να ενισχύσει αυτό το νέο θεσμό που δημιούργησε πριν από ένα χρόνο. Το ΚΕΑΕ, με αυτή την πρωτοβουλία, επιθυμεί να προβεί σε δημόσια δήλωση για να υπογραμμίσει την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει μία νέα γενιά ερευνητών με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα και ερευνητική δραστηριότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές να συμβληθούν με το ΚΕΑΕ ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Fellows) και με την υποστήριξη του Κέντρου, να προετοιμάσουν και να υποβάλουν μία ερευνητική τους πρόταση προς χρηματοδότηση από διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν με τις διαδικασίες που ακολουθεί με συνέπεια το ΚΕΑΕ (αναλυτικές αιτήσεις, εκθέσεις αξιολογητών και συνεντεύξεις), και θα λαμβάνουν αμοιβή για χρονικό διάστημα 3, 4 ή 6 μηνών, με στόχο να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να προβούν στις απαραίτητες αιτήσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και τα ερευνητικά προγράμματα. Το χρονικό διάστημα θα ορίζεται από το ΚΕΑΕ και θα εξαρτάται από τον φορέα/πρόγραμμα στο οποίο θα υποβάλει η/ο αιτούσα/αιτών.

Δικαίωμα αίτησης για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) έχουν μεταδιδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι: α) δεν έχουν ξεπεράσει τα 10 έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους, β) δεν εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του Fellowship και στο πλαίσιο προετοιμασίας της ερευνητικής πρότασης για υποβολή προς χρηματοδότηση από διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα, ο Ακαδημαϊκός Συνεργάτης (Fellow) μπορεί να λειτουργεί ατομικά ή/και να συγκροτεί ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος στο οποίο θα κάνει αίτηση και με επιπλέον στόχο τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με άλλους ερευνητές.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 2023

Δείτε περισσότερα εδώ.