Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαία ελληνική γραφή: Φορείς και περιεχόμενο».

Το ΔΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ελληνικής αρχαιότητας, κυρίως λογοτεχνικών, που παραδίδονται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.), χειρόγραφα και επιγραφές. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια πρώτη εισαγωγή σε βαθύτερο επίπεδο, μέσω της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας, στην εκτεταμένη έρευνα και την εκτεταμένη παρουσίαση ενός επιστημονικού επιχειρήματος.

Απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας, της Παλαιογραφίας και της Επιγραφικής καθώς και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, λειτουργώντας συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο αριθμός των εισακτέων σε 70 ανά έτος. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.400 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται εφάπαξ ή σε 4 ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των 4 εξαμήνων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Αθήνα και στην Κομοτηνή διά ζώσης, και κατά περίπτωση εξ αποστάσεως ή σε block μαθημάτων, αναλόγως προς τις συνθήκες και τις αποφάσεις του εκάστοτε διδάσκοντος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η μέγιστη μέριμνα για τους φοιτητές με δυσκολίες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα χωρίς να υποβάλλονται σε ανώφελες και δαπανηρές μετακινήσεις.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές από απόφοιτους Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχολής (υπό προϋποθέσεις) έως και 31 Αυγούστου 2022, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scripts@helit.duth.gr

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, ώστε να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων και να ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.