Ευγενία Δ. Μακρυγιάννη, «Ελάσσονες» και «Αφανείς» της Αρχαίας Ελληνικής Λυρικής Ποίησης. Ελεγειακοί και Ιαμβογράφοι Ποιητές (6ος-5ος αι. π.Χ.), Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2022, 324 σελ. ISBN: 978-960-354-308-4

Ο τόμος περιλαμβάνει ποιητές της αρχαίας ελληνικής ελεγειακής και ιαμβικής ποίησης (6ος και 5ος αι. π.Χ.), από το έργο των οποίων δεν είχαμε την τύχη να σωθούν παρά λίγα ή ελάχιστα αποσπάσματα. Όπως φαίνεται αρκετοί από αυτούς τους ποιητές έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους συγχρόνους τους, η αλεξανδρινή όμως φιλολογία δεν τους συμπεριέλαβε στους ἐγκριθέντες της, ούτε η παράδοση διέσωσε ικανό κομμάτι από το έργο τους.

Η εξέταση αυτών των αποσπασμάτων επιχειρεί κατά το δυνατόν να επαναπροσδιορίσει τη στάση της φιλολογικής επιστήμης απέναντι στο ευρύτερο θέμα της κατανόησης των ποιητικών ειδών της ελεγείας και του ιάμβου, καθώς με τη συνεκτίμηση του ποιητικού έργου των «ελασσόνων» ποιητών διευρύνεται όχι μόνο το ερμηνευτικό πεδίο, αλλά και η μεθοδολογία στην προσέγγισή τους. Επιχειρείται επίσης να φανεί πώς οι λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί ποιητές και το έργο τους εντάσσονται στην εξέλιξη των ποιητικών ειδών στα οποία δημιούργησαν.