Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης (Cycladic Art Foundation, Νέα Υόρκη) ανακοίνωσαν το Χρηματικό Έπαθλο στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων, μια ακαδημαϊκή υποτροφία χρηματοδοτούμενη από δωρεά στη μνήμη του Πέτρου Δ. Γονέου (1968-2019), πρώην ενεργού μέλους και αντιπροέδρου του Ιδρύματος Κυκλαδικής Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Το Χρηματικό Έπαθλο

Σκοπός του Χρηματικού Επάθλου είναι να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να προωθήσει υψηλής ποιότητας έρευνες από νέους επιστήμονες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό των Κυκλάδων από τη Νεολιθική έως και τη Μεταβυζαντινή περίοδο (έως και το 1830) ή με την πρόσληψή του στη σύγχρονη εποχή. Η προς βράβευση έρευνα θα είναι πρωτότυπη και θα αφορά επιστημονικούς κλάδους όπως την Αρχαιολογία, την Ανθρωπολογία, την Ιστορία της Τέχνης και τις Φυσικές Επιστήμες. Το Χρηματικό Έπαθλο, ύψους 5.000 δολαρίων, είναι ετήσιο, προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος (από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο) σε έναν υποψήφιο ή σε ομάδα υποψηφίων που θα υποβάλουν κοινή ερευνητική πρόταση και καταβάλλεται σε μία δόση στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (τον Σεπτέμβριο). Οι επιτυχόντες δεν δικαιούνται να αιτηθούν χρηματοδότησης δεύτερη χρονιά.

Υποψηφιότητες

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού τίτλου που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέσα στην τελευταία δεκαετία και έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως αιτήσεις που αφορούν σε ομαδικές και διεπιστημονικές προτάσεις. Στην περίπτωση ομαδικής πρότασης το χρηματικό ποσό παραμένει το ίδιο με αυτό των ατομικών προτάσεων.

Επιλογή υποψηφίων

Τις υποψηφιότητες κρίνει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές ανωτέρων βαθμίδων και ορίζεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν:

-να περιγράψουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια πώς το Χρηματικό Έπαθλο μπορεί να συμβάλει στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας,

-να αποδείξουν πώς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αναμένεται να προωθήσουν τον επιστημονικό τομέα στον οποίο αυτή εγγράφεται,

-να αποδείξουν την ικανότητά τους να επιτύχουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, οι δημοσιεύσεις τους και οι συστατικές επιστολές που θα προσκομίσουν.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης ενθαρρύνουν ιδιαιτέρως αιτήσεις ερευνητών οι οποίοι: προτείνουν πρωτότυπες και καινοτόμες προσεγγίσεις, συμμετέχουν σε ομαδικές και διεπιστημονικές συνεργασίες, ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν τεχνολογίες πληροφορικής.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59 (Ελλάδος). Συστατικές επιστολές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59 (Ελλάδος).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellowships@cycladic.gr τα εξής δύο αρχεία σε μορφή PDF:

-Ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.000 λέξεις). Βιβλιογραφία και παραπομπές δεν προσμετρώνται στο όριο λέξεων.

-Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα τεκμηριώνει τα προσόντα και την ικανότητα του υποψηφίου να διεξάγει την προτεινόμενη έρευνα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώσουν, επίσης, για τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που θα αποστείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (fellowships@cycladic.gr) μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022). Οι υποψήφιοι οφείλουν να έρθουν οι ίδιοι σε επαφή με τους αποστέλλοντες τις συστατικές επιστολές προκειμένου να ζητήσουν τις επιστολές και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές έχουν αποσταλεί.

Σημείωση

-Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή για άλλον υποψήφιο.

-Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να δώσουν συστατική επιστολή.

Για την απόφαση της Επιτροπής οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τον Μάιο του 2022.

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων της Έρευνας και Υποστήριξη

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς τους και να της κοινοποιούν τα αποτελέσματά της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γραπτή έκθεση προόδου κατατίθεται στον μέσον του ακαδημαϊκού έτους (Ιανουάριος 2023) και έκθεση αποτελεσμάτων στο τέλος του (Ιούνιος 2023). Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το έργο που ολοκλήρωσαν με τη συμβολή του Χρηματικού Επάθλου, ενώ θα προσκληθούν να υποβάλουν ένα σύντομο κείμενο που θα παρουσιάζει την έρευνά τους προκειμένου αυτό να δημοσιευτεί από την ιστοσελίδα του Μουσείου και τα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης.

Τέλος, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να αναγνωρίζουν τη συμβολή του Χρηματικού Επάθλου στην έρευνά τους και να την αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση που σχετίζεται με την έρευνα που διεξήγαγαν ως αποδέκτες του Χρηματικού Επάθλου στη μνήμη Πέτρου Δ. Γονέου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Ίδρυμα Κυκλαδικής Τέχνης (Cycladic Art Foundation, Νέα Υόρκη) για μελέτες στον πολιτισμό των Κυκλάδων. Ένα αντίτυπο των δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον δρα Ιωάννη Φάππα, Επιμελητή Αρχαιοτήτων και Συντονιστή του Προγράμματος Υποτροφιών του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellowships@cycladic.gr

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αποτελεί φορέα που παρέχει ίσες ευκαιρίες και αντιμετωπίζει εξίσου όλους τους υποψηφίους υποτρόφους ανεξαρτήτως γένους, χρώματος, φύλου, ηλικίας, εθνικής προέλευσης, θρησκείας, πιθανής σωματικής αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικών πεποιθήσεων.