Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Eποχή έως την Ύστερη Aρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» διοργανώνει το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο από την Προϊστορική Εποχή έως και την Ύστερη Αρχαιότητα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα μέσα από όλες τις διαστάσεις της. Ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των θεωρητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο της αρχαιολογίας και των αρχαιογνωστικών επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του ΠΜΣ.

Καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαΐου 2019.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί.

Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος