Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, με τίτλο «Οὐδέν τόν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν», το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «AULA», κατά το διάστημα 27-29 Απριλίου 2018.

Στόχος του Συνεδρίου είναι κυρίως η βίωση μιας εμπειρίας συνεδρίου από προπτυχιακούς φοιτητές. Η συμμετοχή ενός αρχαιολόγου ως ομιλητή σε επιστημονικά συνέδρια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής εργασίας του και απαιτεί ιδιαίτερη εξάσκηση και εμπειρία. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν δίνεται συχνά σε προπτυχιακό επίπεδο. Βασική πρόθεση των διοργανωτών αποτελεί η επαφή των φοιτητών με την εμπειρία της δημόσιας ομιλίας στο πλαίσιο μιας επίσημης ανακοίνωσης. Ο επιστημονικός λόγος αναμένεται να οργανωθεί με βάση έναν πολύ συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αυτόν που συναντάμε ως «Αρχαιολογία του Θανάτου».

Θεματολογία

Το γεγονός του θανάτου, άλλοτε με τη μορφή του οριστικού και του αναπόδραστου κι άλλοτε με τη μορφή ενός ταξιδιού ή μιας μετάβασης, απασχόλησε και απασχολεί τον άνθρωπο διαχρονικά. Η αρχαιολογική επιστήμη έρχεται συχνά σε επαφή με τα κατάλοιπα του θανάτου και καλείται να τα ερμηνεύσει. Όμως, η ερμηνεία των ταφικών καταλοίπων δεν μπορεί να πραγματωθεί μονοδιάστατα, αλλά αντίθετα αποτελεί συνισταμένη πολλών και ποικίλων θεωρήσεων. Οι προσεγγίσεις αυτές θα αποτελέσουν και τις βασικές θεματικές ενότητες ως ακολούθως:

Α. Υλικά τεκμήρια: το σώμα (ανθρωπολογία, οστεοαρχαιολογία, παλαιοπαθολογία, θέση, στάση, ένδυση κ.ά.).

Β. Υλικά τεκμήρια: ο τάφος και τα κτερίσματα (ταφική αρχιτεκτονική, υλικά και κατασκευαστικές πρακτικές, διάκοσμος, στοιχεία κτέρισης, ερμηνεία κ.ά.).

Γ. Ταφικά έθιμα (ταφικές τελετουργίες, τιμή και μνήμη, αφηρωισμός κ.ά.).

Δ. Απεικονίσεις του θανάτου (γλυπτική, ζωγραφική, μικροτεχνία, εικονογραφικοί τύποι κ.ά.).

Ε. Ο θάνατος ως τέλος (ιδεολογικές παράμετροι του θανάτου και των φροντίδων για τον νεκρό, το τέλος μιας εποχής, μιας δυναστείας, μιας ιδέας κ.ά.).

ΣΤ. Τα ταφικά ευρήματα από την ανασκαφή στο μουσείο (πρώτα σωστικά μέτρα, συντήρηση, μελέτη, ερμηνεία, ανάδειξη, μουσειολογική προσέγγιση, νέες τεχνολογίες).

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τη θεματική ενότητα και την αρχαιολογική περίοδο που προτιμούν. Οι θεματικές ενότητες είναι συμβατικά οριοθετημένες. Ένα θέμα είναι δυνατόν να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Η Επιστημονική Επιτροπή θα καταλήξει στην τελική κατηγοριοποίηση των ανακοινώσεων.

Επιστημονική Επιτροπή: Γιώργος Βαβουρανάκης (Επίκ. Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας), Κωνσταντίνος Κοπανιάς (Επίκ. Καθηγητής Αρχαιολογίας Ανατολικής Μεσογείου), Γιώργος Πάλλης (Επίκ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας), Γιάννης Παπαδάτος (Επικ. Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας), Δημήτρης Πλάντζος (Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας).

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικής κατεύθυνσης, καθώς και απόφοιτοι Αρχαιολογικών Τμημάτων της χώρας, που δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και σε προπτυχιακούς φοιτητές άλλων ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών, αλλά και των Φυσικών ή Θετικών Επιστημών, εφόσον το θέμα τους έχει αρχαιολογικό ερευνητικό πυρήνα.

Τρόποι συμμετοχής: Με Aνακοίνωση ή με Eπιτοίχια Aνακοίνωση (Poster).

Για την απλή παρακολούθηση του συνεδρίου, χωρίς ανακοίνωση, δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής (πατήστε εδώ) και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο στη διεύθυνση: psfarch.uoa@gmail.com μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2018.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη του προτεινόμενου θέματος (μέχρι 300 λέξεις).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.