«Υπήρχαν στη Δήλο τρεις τόποι λατρείας της Αρτέμιδος, ενώ ακόμη δύο βρίσκονταν στο κομμάτι της Ρήνειας που εξαρτιόταν από τη Δήλο. Το σημαντικότερο από αυτά τα ιερά ήταν εκείνο που σχετιζόταν με το ιερό του Απόλλωνα. Μας είναι γνωστό από πολλά φιλολογικά κείμενα και από αρκετές επιγραφές: λογαριασμούς κατασκευής και συντήρησης, που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για όλα τα μέρη του ιερού· καταλόγους αναθημάτων που φυλάσσονταν στο ναό της Αρτέμιδος· ψηφίσματα που ήταν στημένα μέσα στο Αρτεμίσιο».

«Ο ελληνιστικός ναός της Αρτέμιδος στη Δήλο» είναι το θέμα διάλεξης του Jean-Charles Moretti που θα δοθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, και ώρα 19:00, στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Λεωφ. Αλεξάνδρας 26, Αθήνα).

Όπως αναφέρει σχετικά ο Jean-Charles Moretti: «Δύο φάσεις του ναού μας είναι γνωστές από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα: η μια χρονολογείται στην Αρχαϊκή περίοδο και η άλλη στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Από τον ελληνιστικό ναό σώζονται κατά χώραν τα θεμέλια, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα περίπου εκατό αρχιτεκτονικά μέλη, που ανήκουν στην ανωδομή. Η μελέτη τους οδηγεί στην αποκατάσταση ενός πρόστυλου εξάστυλου ιωνικού κτηρίου με τετράγωνο σηκό, που είχε πιθανότατα ενταγμένους ημικίονες στους τοίχους. Διάφοροι περιορισμοί κατέστησαν περίπλοκη την κατασκευή του νέου αυτού ναού. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις κύριες φάσεις του εργοταξίου του».

Η ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς «Κύκλος – Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική». Ο «Κύκλος» αποτελεί ένα βήμα παρουσίασης σχετικών μελετών με σκοπό τη δημιουργία νέου πεδίου διαλόγου στη διεθνή αρχαιογνωστική κοινότητα, μέσω της διοργάνωσης ομιλιών σε ελληνικά ιδρύματα και ξένες αρχαιολογικές σχολές, καθώς επίσης και επισκέψεων στα ίδια τα μνημεία.

Oργανωτική Επιτροπή: Nils Hellner, Alexander Herda, Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Georg Ladstätter, Βασιλεία Μανιδάκη, Jean-Charles Moretti, Jari Pakkanen, David Scahill, Ελισάβετ Σιουμπάρα, Maria-Evdokia Wassenhoven.