Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο αρμοδιότητάς της σε θέματα διεθνών οργανισμών, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Πολυμορφίας / Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας (DG II) του Συμβουλίου της Ευρώπης σκοπεύει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και διαχείρισης πολιτιστικής πολυμορφίας για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Οργανισμού, υπό την εποπτεία της ως άνω Διεύθυνσης.

Οι επιλεγόμενοι εμπειρογνώμονες θα συνάψουν συμβάσεις, στις οποίες θα ορίζεται ο ακριβής αριθμός των εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το αντικείμενο των συμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις πεδίου, αξιολόγηση νομοθετικών σχεδίων, συμμετοχή σε συναντήσεις, κατάρτιση αναλυτικών κειμένων προτάσεων κ.ά. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάγκης μετακίνησης, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλύπτει τις σχετικές δαπάνες και ημερήσιες αποζημιώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις (επιπέδου master ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών) στα ακόλουθα πεδία: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, ιστορία της τέχνης, αστικό και διοικητικό δίκαιο, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, διεθνές δίκαιο, διαχείριση τοπίου, κοινωνιολογία, προγραμματισμός έργου κ.ά. Οι επίσημες γλώσσες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη εμπειρογνωμόνων στην ανωτέρω βάση δεδομένων δεν εγγυάται τη σύναψη σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση managing.diversity@coe.int, δηλώνοντας για ποιον τομέα ή έργο ενδιαφέρονται, καθώς και την επιθυμητή ημερήσια αμοιβή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2016.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την παρακάτω ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/News/2016/Call-for-experts_en.pdf