Κωνσταντίνος Λάιος, Οι ασθένειες και η εικονογραφία τους κατά την αρχαιότητα, έκδ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή – Βιβλιοθήκη Σοφίας Σ. Σαριπόλου, Αθήνα 2015, σελ. 469. ISBN 978-960-526-031-6.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εικονογραφική εξέταση των απεικονίσεων ασθενειών στην αρχαία ελληνική τέχνη. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των γνωρισμάτων τους, η ταύτισή τους, η ταξινόμησή τους με βάση τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, η εξέλιξη των εικονογραφικών τους τύπων στη χρονική τους διαδρομή, ο συσχετισμός με το είδος της καλλιτεχνικής δημιουργίας που εμφανίζονται, η αναγνώριση του χρηστικού ρόλου τους και, ειδικότερα, των προθέσεων των καλλιτεχνών και των απαιτήσεων που εξυπηρετούν αυτές οι δημιουργίες.

Κεντρικό χρονικό πλαίσιο της μελέτης είναι οι χρόνοι με έμφαση στην 1η π.Χ. χιλιετία, ενώ ως γεωγραφικό περιθώριο ορίζεται ο ελληνικός κόσμος της εποχής… (από την εισαγωγή του βιβλίου).