Η γιορτή των Παναθηναίων είναι η γιορτή κατά την οποία προσφερόταν πέπλος στη θεά Αθηνά.
Ποια είναι όμως η προέλευση αυτού του εθίμου;
Κατά τον Ι. Προμπονά, η κοινή καταγωγή των Ελλήνων και των Μυκηναίων φαίνεται μέσα από τη μυκηναϊκή γιορτή to-no-e-ke-te-ri-jo, δηλαδή «Θρονοελκτήρια» που δεν είναι άλλη από αυτήν κατά την οποία «προσεφέρετο πεποικιλμένος πέπλος εις θεάν, γιορτή που επεβίωσε πολλαχού της Ελλάδος των ιστορικών χρόνων».
(Πηγή: Ι. Προμπονά, Η Μυκηναϊκή εορτή Θρονοελκτήρια και η επιβίωσις αυτής εις τους ιστορικούς χρόνους, Αθήνα 1974).