Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια βυζαντινού τύπου στον ελλαδικό χώρο (16ος-19ος αι.). Το εργαστήριο της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, εκδ. Μπατσιούλας, Αθήνα 2009, 430 σελ.
ISBN 978-960-9374-8-2

Η έκδοση αυτή έρχεται να πληρώσει ένα κενό στη μελέτη και τη βιβλιογραφία της τέχνης της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής.
Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο η συγγραφέας ασχολείται με το ιστορικό υπόβαθρο της χρυσοκεντητικής, παρουσιάζοντας τα υλικά και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι πρόσφατα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο εργαστήριο της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, εξετάζοντας την τέχνη αυτή, στην ιστορικο-ιδεολογική της πορεία, στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας, από τον 16ο έως τις αρχές του 19ου αι.