Βασιλική Μαχαίρα, Το ιερό Αφροδίτης και Έρωτος στην Ιερά Oδό, “Βιβλιοθήκη της Eν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, αρ. 253”, Αθήνα 2008.
ISBN: 978-960-8145-67-2

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η περιγραφή και η συγκέντρωση του συνόλου των ευρημάτων τα οποία ανήκουν στο Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτος στην Ιερά Oδό, στις παρυφές της πόλης των Αθηνών. Το Ιερό μνημονεύουν ταξιδιώτες, ήδη από τον 17ο αιώνα και η πρώτη ανασκαφική έρευνα έγινε από τον Δ. Καμπούρογλου, το 1891. Λίγα είναι τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν στο ιερό αυτό, το οποίο κάλυπτε συνολικά έκταση 73×21 μ. Από τις παρατηρήσεις της συγγραφέως προκύπτει πως η εδώ λατρεία της Αφροδίτης είχε δεχτεί επιρροές από ανατολικές λατρείες και από χθόνια, γνωστή στη Ν. Ιταλία και τη Σικελία. Η θέση του Ιερού, στην Ιερά Oδό, υπογραμμίζει τη σχέση του με τα Ελευσίνια Μυστήρια και τονίζει τη βαρύτητα που είχε η λατρεία της θεάς για την πόλη των Αθηνών, όπου υπήρχαν ανάλογα ιερά. Η ύπαρξη του Ιερού της Αφροδίτης στην Ιερά Oδό, συμπεραίνει η Β. Μαχαίρα, δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με τα ιερά της πόλεως των Αθηνών.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 109, Δεκέμβριος 2008, Αρχαιολογικά Νέα)