Στην απώτερη αρχαιότητα, κάνοντας εμπόριο, οι άνθρωποι αντάλλασσαν τα προϊόντα τους.
Ανταλλακτική αξία, εκείνους τους καιρούς, είχαν και οι αιχμές βελών. Έτσι, το σχήμα παρέμεινε ως ανταλλακτική μονάδα και τον 7ο-6ο αι. π.Χ., χρησιμοποιήθηκε, παραποιημένο ως πρώτο «νόμισμα», με στρογγυλεμένες άκρες (γεγονός που μαρτυρεί την αποκλειστική χρήση των αντικειμένων αυτών για σκοπούς μη πολεμικούς) από τους Σκύθες και τις ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας (Ολβία, Κερκινίτις και νήσος Μπερεζάν).
Τον 6ο αιώνα, στην Ολβία και την Κερκινίτη, το σχήμα της αιχμής βέλους αντικαθίσταται από το σχήμα «ιχθύων» και «δελφινιών», μαρτυρώντας τη θέση που είχε πάρει, στην τοπική οικονομία, η θάλασσα και τα προϊόντα της και συνεχίζοντας την παράδοση του «ανταλλακτικού» εμπορίου.