Η ψηφιακή κληρονομιά στο νέο περιβάλλον γνώσης: κοινοί χώροι και ανοιχτές οδοί πρόσβασης στην πολιτισμική πληροφορία

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού οργανώνει τριήμερο συνέδριο .
Το συνέδριο, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2008, στοχεύει στην παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο επίκαιρο θέμα του νέου περιβάλλοντος γνώσης, όπως αυτό διαμορφώνεται με τη χρήση νέων μεθόδων στην διαχείριση και διάδοση του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορικής γνώσης.

Θεματικές ενότητες:
Επαναπροσδιορίζοντας το ερευνητικό πεδίο: ψηφιακές εφαρμογές και νέα μέσα στην ερευνητική πρακτική της Αρχαιολογίας και της Πολιτιστικής Διαχείρισης (πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, οπτικοακουστικά μέσα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, κ.ά.)

Διαμορφώνοντας μια κοινή γλώσσα: πρότυπα τεκμηρίωσης, μεταδεδομένα, συμβατότητα, διαλειτουργικότητα, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας, γλωσσική υποστήριξη κ.ά.

Εξερευνώντας τις δυνατότητες του web 2.0: τεχνολογίες και εφαρμογές δημοσίευσης, συνεργατική δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου (blogs, wikis), κοινωνικά δίκτυα, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, πνευματικά δικαιώματα.

Διευρύνοντας το κοινό: νέοι ρόλοι και πεδία συμμετοχής στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος γνώσης.

Ψηφιακή Κληρονομιά: Κριτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με μια 15λεπτη πρωτότυπη ανακοίνωση καλούνται να αποστείλουν τον τίτλο και σύντομη περίληψη 350 λέξεων της ομιλίας τους έως τις  9 Ιουνίου 2008, δηλώνοντας και τον τίτλο της συνεδρίας στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.
Για την επιλογή των ομιλιών θα ληφθούν υπόψη η έκταση της περίληψης, η συνάφεια του περιεχομένου της περίληψης με το αντικείμενο του συνεδρίου, καθώς και η ημερομηνία αποστολής.
Οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε τόμο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αποστολή περιλήψεων: [email protected] (υπόψη κ. Κάππα),
ή
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων,
Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα, 10553
ή
με fax στο 210 322 5628.