Προσωπικά δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ’ εξής “χρήστες”) από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Παρνασσού 6), ΑΦΜ 800382859–Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 210 3228705, e-mail: info@arxaiologia.gr, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.arxaiologia.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης, δημιουργίας λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.arxaiologia.gr.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του www.arxaiologia.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.arxaiologia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο  χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.arxaiologia.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies, επισημαίνεται, ότι κατ’ αρχήν η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση του www.arxaiologia.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, σχετικά με νέα, ειδήσεις σχετικά με το αντικείμενο και τα θέματα που περιλαμβάνονται στο www.arxaiologia.gr καθώς και νέες λειτουργίες και υπηρεσίες του καθώς και όταν επιλέξει να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού μέλους, προκειμένου να απολαμβάνει κατά περίπτωση εξατομικευμένες υπηρεσίες και προνόμια των μελών καθώς και για να μπορεί (στην περίπτωση των διακεκριμένων μελών/premium members, βλ. παρακάτω) να συνεισφέρει στην πρωτογενή παραγωγή περιεχομένου και ανάπτυξη της πληροφοριακής βάσης του www.arxaiologia.gr. Σε κάθε περίπτωση, οι προσωπικές πληροφορίες που θα ζητηθούν για τη δημιουργία λογαριασμού είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς του www.arxaiologia.gr της υπηρεσίας που θα επιλέξει ο χρήστης και για την προστασία των υπολοίπων χρηστών της δικτυακής πύλης. Επιπλέον πληροφορίες, όπως και φωτογραφία τους, που επιλέξουν να δημοσιοποιήσουν οι χρήστες, δίδονται προαιρετικά, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και με επίγνωση των χρηστών ότι παρέχονται για τον εμπλουτισμό του profile του λογαριασμού τους και δεν είναι απαραίτητα για τη δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα και με τα αναλυτικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω.

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους, οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από το www.arxaiologia.gr είναι να δηλώσει κάθε χρήστης ένα ψευδώνυμο και να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης, το e-mail του, την ημεροχρονολογία γέννησης και τη χώρα. Με τα προαναφερόμενα στοιχεία δημιουργείται ο λογαριασμός μέλους. Προαιρετικά, ο χρήστης μπορεί, για τον εμπλουτισμό του profile του λογαριασμού του, να δηλώσει και τις εξής προσωπικές πληροφορίες: Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Απασχόληση, Ενδιαφέροντα, διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας, προσωπικού blog, Facebook–Twitter–Linked In σελίδων και ονόματος Skype, καθώς και να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του. Για τη δημιουργία «premium member account», το μέλος θα κληθεί να καταβάλει ένα ποσό συνδρομής και για το λόγο αυτό, αφού επιλέξει το είδος της συνδρομής, για την καταβολή αυτής (της συνδρομής) θα ανακατευθυνθεί μέσω ασφαλούς σύνδεσης στη δικτυακή εφαρμογή της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal και το www.arxaiologia.gr δεν λαμβάνει γνώση κανενός άλλου στοιχείου της συναλλαγής του χρήστη (πχ Paypal ΙD χρήστη, στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κλπ), παρά μόνον επιβεβαίωση από την PayPal για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το www.arxaiologia.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά  χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

 • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών,
 • ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
 • επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
 • ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τo περιεχόμενο, τις λειτουργίες/υπηρεσίες, που παρέχονται από και μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
 • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της πύλης
 • την επικοινωνία με τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με τη δραστηριότητά τους στο www.arxaiologia.gr

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί, το www.arxaiologia.gr θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από τo www.arxaiologia.gr. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλει το www.arxaiologia.gr, στο πλαίσιο του παρόντος. Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να βρει ο χρήστης και στη διεύθυνση: www.arxaiologia.gr.

Κατ’ εξαίρεση, το www.arxaiologia.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
 • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.arxaiologia.gr και μέχρι του βαθμού που είναι αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.arxaiologia.gr ή για την εκπλήρωση τυχόν αναληφθησομένης από το www.arxaiologia.gr υποχρέωσης.
 • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Σε κάθε περίπτωση, το www.arxaiologia.gr ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το www.arxaiologia.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους με τα προσωπικά στοιχεία που έχουν δηλώσει μέσω αποστολής email στη διεύθυνση: info@arxaiologia.gr. Οι χρήστες μπορούν να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.arxaiologia.gr.

COOKIES
Το www.arxaiologia.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.arxaiologia.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και εφαρμογές του www.arxaiologia.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

 • Για την αναγνώριση και παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στον λογαριασμό τους (login).
 • Για στατιστικούς λόγους και για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
 • Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.arxaiologia.gr και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
 • Για την εμφάνιση πληροφοριών και μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τις προτιμήσεις τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στo www.arxaiologia.gr.
 • Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων του www.arxaiologia.gr και την διεκπεραίωση των παρεχομένων προς τους χρήστες υπηρεσιών.

Ο χρήστης του www.arxaiologia.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.arxaiologia.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), τον οποίο έχει επιλέξει να δημιουργήσει.

“ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το www.arxaiologia.gr περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.arxaiologia.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του σε τρίτους δικτυακούς τόπους.


IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στο www.arxaiologia.gr. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται από το www.arxaiologia.gr για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.ά. ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί-τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας-από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.arxaiologia.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις  του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, το www.arxaiologia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή και ενδεχομένως νεώτερου νομικού πλαισίου, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του www.arxaiologia.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Πίσω