Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Τίρυνθα

Άποψη της κυκλώπειας οχύρωσης της Τίρυνθας.