Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μητρώο, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το πρώτο Μητρώο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837/1866-67).

Στο πρώτο μητρώο φοιτητών του εν Αθήναις Βασιλικού Πανεπιστημίου Όθωνος γράφτηκαν συνολικά 4.393 φοιτητές. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα αντίστοιχα χειρόγραφα μητρώα του 19ου αιώνα. Στο μητρώο σημειώνονται κατά στήλες, τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα φοιτητή, επώνυμο, ηλικία, πατρίδα, κτηματική περιουσία (τόπος-αξία), απόδειξη εγγραφής, σχολή, χρονολογία εγγραφής, συνιστώντες, σχετικός αριθμός, παρατηρήσεις.