Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Ιταλικά πυροβολεία στη νότια πλευρά του Πεντελικού όρους.