Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Άγνωστα λαξεύματα σε τοιχώματα αρχαίων λατομείων.