Άλλες εκδηλώσεις
6 Φεβρουαρίου 2024 Έναρξη
6 Φεβρουαρίου 2024 Λήξη
17:00 Ώρα
Ελλάδα Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών, Μητσαί­ων 9 (σταθ­μός με­τρό Ακρό­πο­λη), Αθήνα

Ιστοσελίδα

Λατρευτικό άγαλμα του Διονύσου από τον Πειραιά

Τρίτη 6 Φεβρουα­ρί­ου 2024

Διάλεξη της Όλγας Παλαγγιά με τίτλο «A Cult Statue of Dionysus from a Private Sanctuary of the Second Century BC in Piraeus».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών που διοργανώνει το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η διά­λε­ξη θα λάβει χώρα υβρι­δι­κά, με ζω­ντα­νή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το κάθε σε­μι­νά­ριο και τη δια­δι­κα­σία εγ­γρα­φής θα αναρ­τώ­νται στην ιστο­σε­λί­δα www.sia.gr.