Άγγελος Ι. Τσαγράκης, Η Γραμμική Β γραφή. Επιγραφές Γραμμικής Β σε αγγεία, σε σφραγίσματα και σε δυσερμήνευτες πινακίδες χωρίς λογόγραμμα. Αποκατάσταση του κειμένου θραυσμένων πινακίδων. Τα έγγραφα των σειρών V-, W-, X-, Z- γραμμικής Β, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2022, 512 σελ. ISBN: 978-960-354-541-5

Με το βιβλίο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίαση της πρώτης ελληνικής γραφής, της Γραμμικής Β, που με την αποκρυπτογράφησή της, από τους M. Ventris και J. Chadwick το 1952, αποδείχτηκε πως η ελληνική γλώσσα είναι κατά πολλούς αιώνες παλαιότερη από τον 8ο αιώνα π.Χ., περίοδο δημιουργίας των ομηρικών επών.

Στο βιβλίο επιχειρείται η μελέτη των επιγραφών Γραμμικής Β σε αγγεία, σφραγίσματα και άλλα άμεσα διοικητικά έγγραφα, εκτός των πινακίδων, αλλά και η εξέταση του περιεχομένου πινακίδων, οι οποίες δεν διασώζουν κάποιο λογόγραμμα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη κάθε προσπάθεια ερμηνείας τους. Επίσης, απαραίτητο ήταν να ενταχθεί σε μια τέτοια έρευνα και η καταγραφή πινακίδων που δεν διασώζονται σε καλή κατάσταση, είναι σε πολλά σημεία θραυσμένες και μια επιχείρηση αποκατάστασης των κειμένων που περιέχουν έχει πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για περίπου 2000 έγγραφα που παρουσιάζονται και εξετάζονται στο παρόν βιβλίο και τα οποία έχουν ταξινομηθεί στις σειρές εγγράφων V-, W-, X- και Ζ-. Από την εξέταση των κειμένων αυτών αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τη γλώσσα μας, διότι καταγράφονται προσωπικά και εθνικά ονόματα αλλά και τοπωνύμια, όπως και πολλοί όροι του μυκηναϊκού πολιτισμού.