Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση της ψηφιακής αρχαιολογίας στην Ελλάδα υλοποιεί το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά υπό την εποπτεία της δρος Δ. Τσιαφάκη (Διευθύντρια Ερευνών). Στόχος του προγράμματος ARENA (Archaeological REsearch in the North Aegean) είναι η παρουσίαση της δημοσιευμένης αρχαιολογικής έρευνας που διεξάγεται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στην Αιγαιακή Θράκη.

Το κύριο προϊόν του προγράμματος είναι ένα ελεύθερης πρόσβασης αποθετήριο με δημοσιευμένη και γκρίζα βιβλιογραφία για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της προς μελέτη περιοχής. Το αποθετήριο περιλαμβάνει μέχρι σήμερα πάνω από 5.500 πολύγλωσσους τίτλους (βιβλία, άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές κ.λπ.), παρουσιασμένους σε έναν διαδραστικό χάρτη και κατανεμημένους σε πάνω από 500 θέσεις της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμα καλύπτει μια περίοδο από τον β΄ ελληνικό αποικισμό μέχρι την Ελληνιστική εποχή (8ος αιώνας-31 π.Χ.).

Το πρόγραμμα ARENA είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, πληροφορικοί και μηχανικοί υπολογιστών συνεργάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη βασική πρόκληση του έργου: τη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος και την παροχή ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για έγκυρη πληροφόρηση τόσο των ερευνητών (π.χ. αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, ιστορικοί, ιστορικοί τέχνης) όσο και άλλων ομάδων, όπως μουσειολόγοι, δάσκαλοι, ξεναγοί κ.λπ., που ενδιαφέρονται για τις αρχαιολογικές θέσεις της Αιγαιακής Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας.

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» (MIS 5002437) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).