Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου, Ανθρωποϊστορία γραμμένη στην πέτρα. Εποχή του Λίθου και γεωπεριβάλλον, Ινστιτούτο  του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000, σελ. 432. ISBN: 978-960-354-512-5

Η εμφάνιση του ανθρώπου στη γη συνοδεύτηκε από αξιοσημείωτες παλαιοπεριβαλλοντικές και γεωλογικές αλλαγές που είχαν άμεση επίδραση στη βιολογική και πολιτιστική του εξέλιξη.

Η μελέτη της Εποχής του Λίθου, η έναρξη της οποίας συμπίπτει με το τέλος του Πλειοκαίνου, πριν από περίπου 3,5 εκατ. χρόνια και τελειώνει μέσα στο Ολόκαινο, στο τέλος περίπου της 4ης χιλιετίας π.Χ., προϋποθέτει την κατανόηση και μελέτη όλων των γεωπεριβαλλοντικών αλλαγών που συνέβησαν σε αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την πολιτιστική εξέλιξη.

Οι βασικές θεματικές ενότητες οι οποίες αναπτύσσονται στο παρόν βιβλίο αφορούν τις κλιματικές και γεωμορφολογικές αλλαγές στην Εποχή του Λίθου, την παρουσίαση των κυριότερων μεθοδολογιών για την παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση, σε συνδυασμό με ανάλογες γεωαρχαιολογικές και αρχαιομετρικές τεχνικές, την επίδραση του παλαιοπεριβάλλοντος στην επιλογή των θέσεων κατοίκησης, στην παλαιοανθρωπολογική εξέλιξη και στην εμφάνιση των πρώτων γεωργών και κτηνοτρόφων, ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία του γεωλογικού περιβάλλοντος ως πηγής πρώτων υλών για τα παλαιολιθικά και νεολιθικά εργαλεία. Στόχος είναι επίσης η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών κάθε αρχαιολογικής περιόδου της Εποχής του Λίθου, δίνοντας έμφαση σε παραδείγματα αρχαιολογικών θέσεων, όπου η επίδραση του γεωπεριβάλλοντος ήταν καθοριστική στην εξέλιξή τους.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας προερχόμενο είτε από τον χώρο της αρχαιολογίας είτε από τον χώρο των γεωεπιστημών.