Βασιλική Μαχαίρα, Ελληνιστικά γλυπτά της Ρόδου. Κατάλογος. Τόμος ΙΙ, Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος – Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2019, σ. 141. ISBN: 978-960-404-363-7

«Οκτώ χρόνια μετά την έκδοση του τόμου Ι του Καταλόγου των ελληνιστικών γλυπτών της Ρόδου και, πάντως, στην ίδια δεκαετία παραδίδεται στην επιστημονική κοινότητα ο δεύτερος τόμος. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όχι μόνο ολόγλυφα έργα, κορμοί και κεφαλές αγαλμάτων, αλλά και ανάγλυφα, αναθηματικά ή επιτύμβια. Περιλαμβάνονται αδημοσίευτα γλυπτά, πολύ λίγα αναφέρονται και σπανιότατα απεικονίζονται στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου ή στα Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Κρίθηκε σκόπιμο, μάλιστα, να περιληφθεί και θραυσματικό υλικό το οποίο δεν συγκολλάται απαραίτητα σε συνευρήματα από οικόπεδα με πλούσια γλυπτικά ευρήματα. Πλην των ανασκαφικών ευρημάτων, κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, κυρίως, διαπιστώνονται πολλές παραδόσεις αρχαίων: σε αυτές τις περιπτώσεις στοιχείο αναφοράς είναι η διεύθυνση του ιδιώτη που παραδίδει το αντικείμενο, ενίοτε και με δήλωση του σημείου εύρεσης. Για την πληρότητα της τεκμηρίωσης παρατίθενται αυτά τα στοιχεία, χωρίς, ωστόσο, να δίνεται εξαιρετική βαρύτητα στην πληροφορία.

»Ένα από τα χαρακτηριστικά της ροδιακής πλαστικής είναι η χρήση αγαλματικών τύπων σε διάφορα μεγέθη, λόγος για τον οποίο δεν θεωρούμε δόκιμη τη διάκριση σε μεγάλη πλαστική αλλά σε ολόγλυφη πλαστική, με δεδομένο μάλιστα ότι χαρακτηριστικό της ροδιακής πλαστικής συνιστά η παραγωγή σειρών των αγαλματικών τύπων σε διάφορα μεγέθη. Έχουμε, εξ άλλου, επισημάνει και σε άλλη θέση τη σχέση της πλαστικής με την κοροπλαστική.

»[…] Σε αυτόν τον τόμο ολοκληρώνεται ο κατάλογος· περιελήφθησαν και αποσπασματικά, χειρωνακτικά γλυπτά καθώς και σπαράγματα γλυπτών, ακόμα και όταν η προέλευση δεν πιστοποιείται απολύτως με γνώμονα ότι αυτά θα είχαν θέση μόνο σε έναν κατάλογο. Ας ληφθεί μάλιστα υπ’ όψιν ότι αυτά απεικονίζονται και σχολιάζονται για πρώτη φορά σε συνάφεια προς το ανασκαφικό τους περιβάλλον καθώς και τα σχετικά συνευρήματα.

»Στον προβλεπόμενο τόμο ΙΙΙ, θέση έχουν τα εκτός Ρόδου και εκτός Ελλάδος ροδιακά γλυπτά, η προέλευση των οποίων από τη Ρόδο είτε πιστοποιείται με δημόσια έγγραφα είτε έχει υποτεθεί και τεκμηριώνεται με σχετική έρευνα, κυρίως όμως η σύνθεση σχετικά με τη ροδιακή πλαστική κατά την ελληνιστική περίοδο, όπως προκύπτει μέσα από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως στο νησί και στην πόλη της Ρόδου».

Βασιλική Μαχαίρα (από τον πρόλογο)