Δύο μελέτες που αφορούν τα αρχαία θέατρα της Καρθαίας και της Καλυδώνας ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στο «Διάζωμα» πριν από λίγες μέρες.

Τη μελέτη του έργου «Στερέωση και ανάδειξη θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας» εκπόνησαν η Λουκία Λάσκαρη, αρχιτέκτων-μηχανικός, και οι συνεργάτες της, Δήμητρα Μαυροκορδάτου, αρχιτέκτων-μηχανικός του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας», και Τάνια Πανάγου, αρχαιολόγος του έργου. Η παραλαβή της μελέτης έγινε παρουσία της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας» και ομότιμης καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας, Ευαγγελίας Σημαντώνη-Μπουρνιά.

Τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Καλυδώνας» εκπόνησε ο Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτων-μηχανικός, και η συνεργάτις του, Κατερίνα Βαβάλιου, αρχιτέκτων-μηχανικός.

Η πρόταση για το θέατρο της αρχαίας Καρθαίας

Η πρόταση στερέωσης και ανάδειξης του θεάτρου της Καρθαίας αποσκοπεί στην επίλυση των βασικών προβλημάτων παθολογίας, ανάδειξης, διαχείρισης και επισκεψιμότητας του μνημείου.

Τα απαραίτητα βήματα θα γίνουν λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη: τον περιορισμό των επεμβάσεων αποκατάστασης και συμπλήρωσης στις απόλυτα αναγκαίες για τη διασφάλιση του μνημείου από περαιτέρω φθορές και παραμορφώσεις και για μια διδακτική παρουσίασή του· τον σεβασμό της αυθεντικότητας του μνημείου· την αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων· τη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών φάσεων του θεάτρου και του λουτρού, καθώς και τη διάκριση των νέων, αποκαθισταμένων στοιχείων από τα αρχαία, με τρόπο που να αρμόζει αισθητικά στο σύνολο.

Βασικοί στόχοι της πρότασης είναι:

– Η συντήρηση και προστασία του μνημείου και η ανάσχεση της δράσης φθοροποιών παραγόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνονται οι εξής δράσεις: συγκόλληση και ανάταξη αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, σταθεροποίηση των κατά τόπους σωζόμενων εδωλίων στα μεσαία και ανώτερα τμήματα του κοίλου, όπου έχουν καταστραφεί οι υποκείμενες σειρές τους, με συμπληρώσεις θεμελίου, εδωλίων και αναλημμάτων κοίλου, καθώς και κάλυψη του ευπαθούς κλιμακωτού θεμελίου του κοίλου με κονίαμα.

– Η ανάδειξη του μνημείου, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η γεωμετρία του, μέσω της επανένταξης αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών και επιλεγμένων συμπληρώσεων και αποκαταστάσεων των απογυμνωμένων περιοχών του κοίλου και της σκηνής.

– Η επισκεψιμότητα, που θα ενισχυθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε επίπεδο πρόσβασης και κίνησης των επισκεπτών στο θέατρο.

Η πρόταση για το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας

Η μελέτη που αφορά το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας περιλαμβάνει:

– Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, με αναλυτική περιγραφή του μνημείου και του περιβάλλοντός του, καταγραφή των δομικών υλικών και περιγραφή του τρόπου δομής, παρουσίαση των οικοδομικών φάσεων, πλήρη τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση (κατόψεις, όψεις, τομές, δελτία αρχιτεκτονικών μελών, σχέδια λεπτομερειών και επεξηγηματικά σχέδια) και πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση.

–  Καταγραφή της παθολογίας, στην οποία παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις, οι βλάβες και οι φθορές των υλικών καθώς και τα αίτια των φθορών.

–  Πρόταση αποκατάστασης όπου περιγράφονται οι γενικές αρχές της πρότασης, οι επισκευαστικές και στερεωτικές επεμβάσεις που προτείνονται (επανατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών, συμπληρώσεις, συγκολλήσεις, στερεώσεις) και οι εργασίες που αποσκοπούν στην αρχιτεκτονική και μορφολογική αποκατάσταση του μνημείου.

– Πρόταση ανάδειξης όπου προτείνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου, η κατασκευή των απαραίτητων διαδρομών, σημάνσεων, πινακίδων και στάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς του. Περιλαμβάνει, επιπλέον, τις απαραίτητες διαμορφώσεις πρανών, αποστραγγιστικά έργα για την απομάκρυνση των ομβρίων, φυτοτεχνικές εργασίες και περίφραξη.

Τα χρήματα για την ανάθεση των μελετών αντλήθηκαν από τον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοιχθεί από το σωματείο «Διάζωμα» για τα αρχαία θέατρα.