Το 2ο συνέδριο της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ), με τίτλο «Χαρτογραφώντας την πολιτιστική διαχείριση στην Ελλάδα – Σύγχρονες Προκλήσεις», θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Με αφορμή την ανάγκη προώθησης και ανάπτυξης του επιστημονικού πεδίου της Πολιτιστικής Διαχείρισης, στόχος του συνεδρίου είναι αφενός να χαρτογραφήσει φορείς, προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση στην Ελλάδα, αφετέρου να ανοίξει έναν κύκλο συζητήσεων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν απαιτείται να εργάζεστε σε κάποιον συγκεκριμένο φορέα προκειμένου να συμμετάσχετε στο συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μια περίληψη παρουσίασης 300 λέξεων στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Οι περιλήψεις μπορούν να σχετίζονται με μία από τις παρακάτω ενότητες ή να άπτονται άλλων σύγχρονων προκλήσεων:

– Η πολιτιστική διαχείριση στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης (π.χ. οι παρουσιάσεις μπορούν να σχετίζονται: με τα νέα δεδομένα, πολιτικές και στρατηγικές, πηγές χρηματοδότησης και σχετικά ζητήματα, πολιτιστικές χορηγίες, αρχαιολογική νομοθεσία και χορηγοί, το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καλές πρακτικές και προβλήματα κ.ά.).

– Συμμετοχικός σχεδιασμός και πολιτιστική διαχείριση (π.χ. τρόποι συμμετοχής τοπικών κοινωνιών και άλλων φορέων στην πολιτιστική διαχείριση).

– Μοντέλα Πολιτιστικής Διαχείρισης: Σχεδιασμός και Εφαρμογή (π.χ. μοντέλα αξιολόγησης αξιών αρχαιολογικών χώρων, μουσειακών συλλογών κ.λπ.).

– Πολιτικές και σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης ως μέσα σύνδεσης του πολιτισμού με τη σύγχρονη κοινωνία (π.χ. πολιτικές αστικής αναβίωσης/αναγέννησης).

Τι είναι η ΕΣΔΙΑΠΟΚ

Η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) είναι ένα νεοφυές, μη κερδοσκοπικό, πολιτιστικό σωματείο που στόχο έχει να συμβάλει στη διαρκή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη διαχείρισή της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και τη συνάντηση των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό το πεδίο.

Μπορείτε να συνδεθείτε με την ανοιχτή ομάδα φίλων της ΕΣΔΙΑΠΟΚ στην ειδική σελίδα του Facebook , όπου μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΕΣΔΙΑΠΟΚ αλλά και για το πώς μπορείτε να γίνετε μέλος.