Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιώντας για έβδομη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Επιστημονικές Μελέτες», προσκαλεί ερευνητικές ομάδες, από όλα τα επιστημονικά πεδία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μελέτες που προτίθενται να εκπονήσουν το 2014.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα πάνω από 80 μελέτες και έχουν συμμετάσχει περίπου 350 ερευνητές.

Προϋποθέσεις

– Η πρόταση θα πρέπει να αφορά σε πρωτότυπη μελέτη, η οποία αποδεδειγμένα θα εκπονηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2014.

– Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος συντονιστή ή μέλους της ερευνητικής ομάδας.

– Η κάθε ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από έναν συντονιστή και έως 4 ακόμη μέλη.

– Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

– Η πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει έως 20 μελέτες με το ποσό των €12.000 κατ’ ανώτατο ανά μελέτη, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων κλπ.

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του έτους 2014, το Ίδρυμα απoφάσισε να κατανείμει, μεταξύ ισοδύναμων προτάσεων, τη χρηματοδότησή του κατά 50% στις κάτωθι υποκατηγορίες:

Α. «Επιστημονικές Μελέτες 2014 – Γενικό Πρόγραμμα» που δίνει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες να έχουν όποιο ηλικιακό μείγμα ερευνητών επιθυμούν.

Β. «Επιστημονικές Μελέτες 2014 – Νέοι Ερευνητές» όπου ο συντονιστής και όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι έως 40 ετών.

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα ανεξάρτητων κριτών και από την επιστημονική επιτροπή του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τη διενέργεια συνεντεύξεων.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν διαδικτυακά, στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής που θα είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου του Ιδρύματος κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 στις 10:00.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στις 13:00.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013.

Διάρκεια εκπόνησης μελετών: 2 Ιανουαρίου 2014 – 8 Δεκεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος: http://www.latsis-foundation.org