Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έστειλε το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), διαμαρτυρόμενο για την απόφαση κατάργησης της ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Με την απόφαση αυτή δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν πολλές κατηγορίες πολιτών (και ορθά) όπως: οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα, οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και του Ταμείου Διαχείρισης, οι υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων κ.ά. Από τον κατάλογο αυτό είναι χαρακτηριστική η απουσία των εκπαιδευτικών.

»Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στερούνται ακόμη και του “προνομίου” της ελεύθερης πρόσβασης στα Μνημεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας τους παρά το γεγονός ότι καλούνται να διδάξουν την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας στους νέους πολίτες αυτής της χώρας. Για την κατάργηση μάλιστα του συγκεκριμένου “προνομίου”, γίνεται μεταξύ άλλων επίκληση του νόμου “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Είναι προσβολή στον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μας η στέρηση του δικαιώματος της δωρεάν εισόδου των εκπαιδευτικών στους χώρους της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, όταν μάλιστα έχουν το δικαίωμα αυτό (με την επίδειξη της “Ταυτότητας εκπαιδευτικού”) σε αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό, όπου προφανώς η εκπαίδευση και οι λειτουργοί της αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα και τον απαραίτητο σεβασμό».

Όπως τονίζεται στην επιστολή: «Η συγκεκριμένη «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού» αναγράφει όλα τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΦΕΚ διορισμού, υπηρεσία που υπηρετεί, ειδικότητα κ.ά.), θεωρείται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Όλα τα στοιχεία αναγράφονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ισχύει για διετία και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός της Ελλάδας».