Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari της Βενετίας προκηρύσσει μία θέση επιδοτούμενου μεταδιδακτορικού ερευνητή στον τομέα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας. Η θέση έχει διάρκεια έναν χρόνο ενώ το ποσό επιδότησης ανέρχεται στα 19.367,00 για τον έναν αυτόν χρόνο.

Αίτηση μπορούν να κάνουν κάτοχοι πτυχίου και διδακτορικού στις Κλασικές Σπουδές.

Η αίτηση απαιτεί την αποστολή: α.  του συμπληρωμένου εντύπου Schema di domanda, β. υπογεγραμμένου βιογραφικού σημειώματος με αναλυτική περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας και εργασιακής εμπειρίας, υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων ως αληθών βάσει του ιταλικού νόμου D.P.R. 445/2000 και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όσων ορίζει ο ιταλικός νόμος 675/96 άρθρο 13 περί προσωπικών δεδομένων, γ. καταλόγου δημοσιεύσεων, δ. ερευνητικής πρότασης έκτασης μέχρι 1000 λέξεων στα ιταλικά ή τα αγγλικά, ε. υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος δεν διατηρεί συγγένεια κοντινότερη του 4ου βαθμού με διδάσκοντες στο Τμήμα, τον Πρύτανη, τον επικεφαλής της διοίκησης ή τα μέλη του Συμβουλίου Διευθυντών του πανεπιστημίου, στ. συμπληρωμένου εντύπου Dichiarazione sostitutiva. Σε περίπτωση αποστολής με email τα έντυπα πρέπει να έχουν τη μορφή pdf.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2012.

Διεύθυνση αποστολής αιτήσεων: [email protected] με την ένδειξη Assegno di Ricerca – DSU  – Scienze dell’Antichità. H αποστολή πρέπει να γίνει ως PEC (Posta Elettronica Certificata).

Επιλεγμένοι υποψήφιοι που θα ανακοινωθούν στις 7 Μαίου 2012 στον ιστότοπο του πανεπιστημίου (Assegni di Ricerca Ateneo Ca’ Foscari-Scaduti) πρόκειται να κληθούν για συνέντευξη στις 21 Μαΐου 2012 στη Βενετία (Dipartimento di Studi Umanistici, 2nd floor, Palazzo Malcanton Marcorà. Dorsoduro 3484/D, 30123). Εναλλακτικά η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καθ. Ettore Cingano ([email protected]) ή την δρα Olga Tribulato ([email protected]).