Συνεχείς επισκέψεις κυνηγών-συλλεκτών δεχόταν η θέση Ρουδιάς στους νότιους πρόποδες του όρους Τρόοδος στην Κύπρο σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Νικόλαο Ευστρατίου, δραστηριοποιήθηκε κατά τον Νοέμβριο του 2010, διενεργλώντας ανασκαφή, και έρευνα σε σχέση με τη γεωμορφολογία του Ποταμού Ξερού, κοντά στον οποίο απλώνεται η θέση.

Η Υπηρεσία Αρχαιοτήτων Κύπρου επιβεβαίωσε ότι εκατοντάδες ευρήματα ταυτίζονται με λίθινα εργαλεία που τοποθετούνται χρονολογικά στην προ-νεολιθική φάση του Ρουδιά, αν και απόλυτες χρονολογίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Φαίνεται πάντως ότι η θέση άκμασε κατά το διάστημα 10000-6000 π.Χ.

Η γεωαρχαιολογική έρευνα στο χώρο επιβεβαίωσε τις αρχικές παρατηρήσεις στη στρωματογραφία της θέσης αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της παρουσίας εργαλείων και της ύπαρξης χρονικά καθορισμένων στρωμάτων απόθεσης. Με βάση τα στοιχεία αυτά ταυτίστηκαν παλαιές επιφάνειες και έτσι οι ειδικοί κατόρθωσαν να ανασυνθέσουν την παλαιοπεριβαλλοντική ιστορία της θέσης.

Πηγή: Past Horizons, 20/03/11
Ζ.Ξ.