Το Τμήμα Αρχειονομίας–Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011
στη διεύθυνση:
Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72
49100 Κέρκυρα

Πληροφορίες
Τηλ.: 26610 87406 (Γραμματεία του Τμήματος, κα M. Μαυρωνά)
Δικτυακός τόπος: www.ionio.gr/central/gr/news/read/1761
και
http://tab.ionio.gr/?q=el/node/194