Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το πανεπιστημιακό έτος 2009-2010 θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή, μετά από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές Δομές και Πρακτικές.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών πανεπιστημιακών τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο διάστημα από την 1η μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2009.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2009.

Πληροφορίες
Τηλ.: 23850 55115
e-mail: [email protected]
Δικτυακός τόπος: http://semiotics.nured.uowm.gr/pro_index.php