Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Χάρτης, Μουσείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Πρωτότυπος χάρτης, όπου σημειώνονται οι αγροτικοί και αστικοί οικισμοί εγκατάστασης των προσφύγων της περιόδου 1923 – 1926.