Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Ταφικές πρακτικές, Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Μόνιμη έκθεση.

Προθήκη για τις ταφικές πρακτικές.