Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ»

Στολή Υποκελευστή, Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ»

Υποκελευστής Α’ Τάξεως «Αρμενιστής».

Ιστορία του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ»

04 Δεκεμβρίου 1912.

Τηλεγράφημα Ὑποναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου.

«Χθὲς πρωΐ,πλέοντες μεταξὺ Κεφάλου Ἴμβρου καὶ ἀκτῆς χερσονήσου Καλλιπόλεως,εἴδομεν τὴν 8΄20 ἐξερχόμενον τῶν στενῶν ἐχθρικὸν στόλον.Τὴν 9ην ὥραν,εἷς ἀπόστασιν 17 χιλιομέτρων,ἀνεγνωρίσαμεν ὅτι συνέκειτο ἐκ τῶν Τουργούτ,Βαρβαρόσα,Μεσσουδιέ,Ἀσσαρὶ Τεφήκ,ἑνὸς καταδρομικοῦ τύπο Χαμηδιὲ καὶ ὁμάδος 6 ἢ 8 ἀντιτορπιλλικῶν.
Ἐκ τούτων τὰ τέσσερα θωρηκτὰ ἐστάλησαν πρὸς δεξιά,παραπλέοντα τὴν ἀκτὴν Ἕλλης.

Πάραυτα ἐστράφημεν ἀριστερά,ἐπέχοντες ἐναντίον τῶν.Ὅταν εὐρισκόμεθα εἷς ἀπόστασιν 12 χιλιομέτρων περίπου ὁ ἐχθρὸς ἤρξατο τοῦ πυρός.Μετὰ 10 λεπτὰ ὁ Ἀβέρωφ ἐχείρησεν ἀνεξαρτήτως τῶν λοιπῶν θωρηκτῶν ὅπως πλησιάση καὶ θέση τὸν ἐχθρὸν μεταξὺ δύο πυρῶν.Οὕτω χειρίζων κατέφθασεν ὄλιγον κὰτ΄ὀλίγον τὴν ἐπὶ κεφαλῆς ἐχθρικὴν ναυαρχίδα εἷς ἀπόστασιν 2.900 Μ,ἐνῶ τὰ ἄλλα 3 ἡμέτερα θωρηκτά,χειρίζοντα ὑπὸ τὸν Μοίραρχον (Γκίνη) τῶν κατέφθασαν εἷς 4.100μ,ἀπόστασιν.

Ἀλλὰ τότε ἡ ἐχθρικὴ ναυαρχίς,κατόπιν σφοδροῦ πυρός του Ἀβέρωφ,ἔστρεψεν 160 μοίρας δεξιὰ καὶ διηυθήνθη ἐντὸς τῶν Στενῶν,ἀκολουθούμενη καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν πλοίων ἓν ἀταξία.Τότε ὁ Ἀβέρωφ ἔστρεψεν ὅπως ἐξέλθη τὸ πεδίου βολῆς τῶν φρουρίων.Δὲν ἠδυνήθημεν νὰ διώξωμεν τὸν ἐχθρὸν ἐπὶ πλέον,καθότι εἴχομεν ἤδη εἰσέλθει εἷς τὸ πεδίον βολῆς τῶν ἐπακτίων φρουρίων βαλλόντων καθ’ἠμῶν.

Τὴν 10ην 30΄ὁ ἐχθρὸς ἕνεκα τῆς σφοδρότητος τοῦ πυρός του Ἀβέρωφ καὶ τῶν θωρηκτῶν ἔπαυσε πῦρ καὶ κατέφυγεν εἷς τὰ Στενὰ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν φρουρίων.Μετὰ τοῦτο κρατοῦντες καὶ διαδρομοῦντες ἐμείναμεν πρὸ τῶν Στενῶν μέχρι τῆς 2 μ.μ

Ὁ ἐχθρὸς ἐν τῷ μεταξὺ ἐξηφανίσθη εἷς τὰ Δαρδανέλλια.Τὰς ζημίας τοῦ ἐχθροῦ δὲν γνωρίζομεν ἐπακριβῶς,ὑποθέτομεν ὅμως ὅτι εἷς ταύτας ὀφείλεται ἡ παῦσις τοῦ πυρὸς καὶ ἡ ὑποχώρησις.Τὰ ἡμέτερα πλοῖα δὲν ὑπέστησαν βλάβας,ἐκτὸς τινῶν ὅλως ἀσήμαντων ἐπὶ τῶν ὑπερστεγασμάτων τοῦ Ἀβέρωφ,ἐπὶ τοῦ ὁποίου συνεκεντροῦτο ἅπαν τὸ ἐχθρικὸν πῦρ.

Κατὰ τὴν ναυμαχία ἐφονεύθη ὁ κελευστὴς οἰακιστὴς τοῦ Ἀβέρωφ Κατινζέρης,ἐτραυματίσθησαν δ’ ἐλαφρῶς ὁ ἀνθυποπλοίαρχος Μαμούρης,ὁ ὑποκελευστὴς οἰακιστὴς Στοῦμπος,ὁ δίοπος οἰακιστὴς Δροῦδες,ὁ δίοπος πυροβολιτὴς Πρωτοψάλτης,ὁ ναύτης σαλπιγκτὴς Μουντζούρης,ὁ ναύτης τορπιλλητὴς Κανάκης καὶ οἱ ναῦται Γεωργαλᾶς καὶ Κριώτης,ἅπαντες ἐπὶ τοῦ Ἀβέρωφ.Ἐπίσης εἷς ἐσχαρεὺς τῶν Σπετσῶν.Ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ ἡ ἀνδρεία πάντων ἀνεξαιρέτως εἶναι ἀνωτέρα περιγραφῆς.Οἱ ἄνδρες ἐπυροβόλουν ζητωκραυγάζοντες.Ἡ ψυχραιμία καὶ ἡ ἀκρίβεια τῶν χειρισμῶν τῶν θωρηκτῶν θαυμαστή.Κουντουριώτης»