Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Αυτόματο σπονδείο, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Το αυτόματο σπονδείο με κερματοδέκτη (1ος αι. μ.Χ.), είναι ο πρώτος αυτόματος πωλητής της ιστορίας.

Σύμφωνα με τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα (Πνευματικά) τοποθετούνταν έξω από ναούς και επέτρεπε τη λήψη αγιασμού από τους πιστούς με τη ρίψη ενός πεντάδραχμου νομίσματος σε αγγείο.

Το νόμισμα έπεφτε πάνω στο δίσκο ενός ζυγού, με την εκτροπή του οποίου άνοιγε μια κωνική βαλβίδα και έρρεε ορισμένη ποσότητα νερού.

ΠΗΓΕΣ: «Ήρων, Πνευματικά, Α 21»