Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Αρχαίες ροδιές αμαξιών στη νότια πλευρά του Πεντελικού όρους.