Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Επιγραφές λατόμων σε λατομεία του Πεντελικού όρους. ΑΝΤΟΝΗΟΣ ΣΤΕΛΗΟΣ ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗΣ ΤΗΝ 25 ΜΑΗΟΥ 1932.