Άλλες εκδηλώσεις
16 Μαΐου 2023 Έναρξη
16 Μαΐου 2023 Λήξη
17.00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Κατάλοιπα τελετουργικών εκδηλώσεων στην Ιμέρα

Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Διά­λε­ξη της Marcella Boglione (Πανε­πι­στή­μιο της Βέρ­νης), με τί­τλο «Relics of ritual performances on the Piano del Tamburino – Himera» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών που διοργανώνει το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.